Titol I.- Principis Generals

Article 1.

1.- L' Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) té com a finalitats promoure el desenvolupament de la ciència política i de la ciència de l'administració, fomentar-ne les investigacions i impulsar la cooperació científica i professional entre investigadors/es, professorat, estudiosos/es i especialistes de la matèria, des d'un compromís amb la democràcia i els drets humans.

2.- Així mateix, l'Associació té l'objectiu de divulgar les activitats científiques i polítiques espanyoles a l'estranger i mantenir relacions amb altres entitats amb finalitats semblants de caràcter nacional o internacional.

3.- Les activitats de l'Associació s'estenen a tot el territori espanyol, sense perjudici de la presència d'aquesta o dels seus representants a les sessions científiques internacionals.

Article 2.

L'AECPA es constitueix expressament per a finalitats científiques d'acord amb les que s'han enumerat a l'article anterior, i es regeix per la legislació espanyola que en cada moment estigui vigent.

Article 3.

El domicili legal de l'Associació s'ubica al Centro de Investigaciones Sociológicas, c/ Montalbán, 8, Madrid (codi postal 28014).