Títol II.- De les activitats de l'associació

Article 4.

Amb l'objectiu de complir amb les finalitats a què fa referència l'Article 1, l'Associació duu a terme les activitats següents:

1.- Promoure les condicions que permetin l'establiment d'una relació científica i professional permanent entre els seus membres.

2.- Organitzar o cooperar en la realització de reunions, seminaris, estudis i investigacions sobre ciència política i de l'administració a Espanya i a l'estranger.

3.- Concórrer mitjançant la representació corresponent als congressos i sessions científiques internacionals que girin al voltant de la ciència política i de l'administració, i estimular la presència dels seus membres i la corresponent aportació científica espanyola.

4.- Fomentar tot tipus d'intercanvis amb universitats, centres de recerca i associacions estrangeres amb finalitats anàlogues.

5.- Interessar-se pels problemes que susciten l'ensenyament i la recerca de la ciència política i de l'administració a Espanya.

6.- Realitzar, periòdicament, una sessió científica per a l'estudi i anàlisi de les qüestions relacionades amb les seves finalitats.

7.- Editar i publicar la Revista Española de Ciencia Política, les ponències i comunicacions presentades a les seves reunions científiques i qualsevol altre treball relacionat amb la professió o l'àrea de coneixement pròpies dels seus membres.

8.- Realitzar altres activitats que redundin en benefici del desenvolupament de la ciència política i de l'administració a Espanya.

9.- Dur a terme totes aquestes activitats amb especial atenció a la promoció i visibilitat de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca.