Títol III.- Dels membres de l'associació

Article 5.

Són membres o socis/sòcies de l'AECPA les següents categories:

a) Membres individuals.

b) Membres col·lectius o institucionals.

c) Membres d'honor.

Article 6.

Són membres individuals de l'Associació el professorat d'ensenyament superior, investigadors/es i aquells que exerceixin la seva activitat professional o divulgadora en l'àmbit de les matèries pròpies de l'àrea acadèmica de coneixement de la ciència política i de l'administració. També les persones llicenciades o graduades en titulacions relacionades amb algun dels seus àmbits.

Article 7.

Entre els membres individuals hi poden haver membres emèrits, els quals estan exempts del pagament de les quotes de l'Associació (i taxes dels congressos que organitzi l'Associació) i són nomenats per la Junta Directiva d'entre els socis/sòcies que accedeixin a la jubilació.

Article 8.

Pot atorgar-se la qualitat o caràcter de membre col·lectiu o institucional a les persones jurídiques o centres de tot tipus que ho sol·licitin expressament, mitjançant acord de la Junta Directiva, el qual s'ha de ratificar a l'Assemblea General immediatament posterior.

Article 9.

Els membres individuals tenen els drets següents:

1.- Assistir a les sessions de l'Assemblea General, prendre part de les deliberacions i exercir-hi el seu dret a vot.

2.- Elegir i ser elegible per als càrrecs de la Junta Directiva.

3.- Participar en les activitats de l'Associació.

4.- Fer arribar a la Junta Directiva, directament o a través de l'Assemblea General, tots aquells suggeriments que puguin contribuir al millor compliment de les finalitats socials.

Article 10.

Els membres col·lectius o institucionals de l'Associació tenen dret a:

1.- Integrar-se a l'Assemblea General mitjançant la designació d'una persona física que els representi.

2.- Participar en totes les activitats de l'Associació.

3.- Comunicar a la Junta Directiva totes les iniciatives o suggeriments que puguin contribuir al millor compliment de les finalitats socials.

4.- Formar part del Consell Acadèmic de l'Associació.

Article 11.

Els membres de l'Associació als quals fan referència els articles anteriors tenen l'obligació de:

1.- Satisfer les quotes anuals fixades per la Junta Directiva.

2.- Complir els acords dels òrgans de govern de l'Associació.

Article 12.

Es perd la condició de membre de l'Associació:

1.- A petició pròpia

2.- Per incompliment de les obligacions estatutàries recollides a l'article 11.

3.- Per acord de l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, en el cas que els membres de qualsevol tipus deixin de reunir els requisits necessaris per tenir aquesta condició.

Article 13.

Pot adquirir-se el caràcter de membre d'honor de l'Associació per acord de la Junta Directiva, la qual n'ha d'informar a l'Assemblea General en la primera reunió que convoqui.